Avis Legal - Termes i Condicions

Els termes i condicions que a continuació s'indiquen regulen l'accés i l'ús de www.primaverasound.com, titularitat de la societat Primavera Sound, S.L. el domicili social de la qual es troba el carrer Ramon Turró, 153, 08005 Barcelona i el CIF de la qual és B-61978987. Telèfon +34 933010090, fax +34 933010685 i correu electrònic de contacte info@primaverasound.com. Constituïda per temps indefinit en virtut d'escriptura pública i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 31815, Full|Fulla B-197256 i Foli 38.

PRIMAVERA SOUND S.L:
Telèfon de contacte: 34 93 301 00 90 de dilluns a divendres de 09,00h a 18,00h.
Twitter: https://twitter.com/Primavera_Sound
Facebook: http://www.facebook.com/primaverasoundfestivals

1. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ1.1. Les presents Condicions Generals ("Condicions Generals") regulen l'accés, navegació i ús dels llocs web sota el domini "primaverasound.com" (el "Lloc Web").1.2. S'entendrà que l'accés o la mera utilització del Lloc Web per part de l'Usuari implica l'adhesió d'aquest a les Condicions Generals que PRIMAVERA SOUND tingui publicades en cada moment en què accedeixi al Lloc Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals.En aquest sentit, s'entendrà per "Usuari" a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades al Lloc Web.1.3. Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular l'accés, navegació i ús del Lloc Web, però independentment de les mateixes, PRIMAVERA SOUND podrà establir unes Condicions Particulars que regulin la utilització i/o contractació de serveis específics oferts als Usuaris a través de l'el Lloc Web. Així mateix, a través de l'el Lloc Web, PRIMAVERA SOUND podrà habilitar a terceres entitats que publicitin o prestin|deixin els seus serveis. En aquests casos, PRIMAVERA SOUND no serà responsable d'establir les Condicions Generals i Particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d'aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable dels mateixos.1.4. Abans d'utilitzar i/o contractar els esmentats serveis específics deixats per PRIMAVERA SOUND, l'Usuari haurà de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars creades, en el seu cas, a tal efecte per PRIMAVERA SOUND. La utilització i/o la contractació dels esmentats serveis específics, implica l'acceptació de les Condicions Particulars que els regulin en la versió publicada per PRIMAVERA SOUND en el moment en què es produeixi l'esmentada utilització i/o contractació.
2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL2.1. PRIMAVERA SOUND és titular de tots els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial de l'el Lloc Web i és també titular o té la corresponent llicència sobre els drets de propietat intel·lectual, industrial i d'imatge sobre dels continguts disponibles a través del mateix.2.2. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius|arxivaments, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts inclosos al Lloc Web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització expressa i per escrit de PRIMAVERA SOUND o, en el seu cas, del titular dels drets que correspongui.

3. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

3.1. Si per a la utilització i/o contractació d'un servei al Lloc Web, l'Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable en cas d'aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés l'Usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis.En conseqüència, els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per PRIMAVERA SOUND, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'Usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a tal efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari.


3.2. En virtut de l'anterior, és obligació de l'Usuari notificar de forma immediata als gestors de l'el Lloc Web a prop de qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com al robatori, esgarriament, o l'accés no autoritzat als mateixos, a fi de procedir a la seva immediata cancel·lació.

4. MESURES DE SEGURETAT

4.1. PRIMAVERA SOUND ha adoptat i adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d'obligació, de conformitat amb l'establert per la legislació vigent i els estàndards de qualitat existents al sector, a fi de garantir al màxim la seguretat i confidencialitat de les comunicacions.

5. ENLLAÇOS


5.1. Enllaços a altres Llocs Web:

5.1.1. Al Lloc Web, l'Usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., els quals són gestionats per tercers. PRIMAVERA SOUND no té facultat ni mitjans|medis humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als que s'estableixen enllaços des del Lloc Web. En conseqüència, PRIMAVERA SOUND no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web en la qual s'estableix un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius|arxivaments, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

5.1.2. L'establiment de qualsevol tipus d'enllaç per part del Lloc Web a cap altre lloc web aliè no implica que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre PRIMAVERA SOUND i el responsable del lloc web aliè.

5.2. Enllaços en altres llocs web amb destinació a l Sitio Web:

5.2.1. Si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Lloc Web s'haurà d'atenir a les següents estipulacions:L'enllaç només es dirigirà a la Pàgina Principal o Home del Lloc Web, dirigiesen cas algun estaran permisos els deep-links.


L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l'Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia direcció|adreça URL de PRIMAVERA SOUND i ha d'incloure completament tota l'extensió de la pantalla de la Pàgina Principal del Lloc Web. En cap cas, llevat que PRIMAVERA SOUND l'autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l'enllaç no podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc Web, incloure'l com a part de la seva web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.


A la pàgina que estableix l'enllaç no es podrà declarar de cap manera que PRIMAVERA SOUND ha autoritzat tal enllaç, llevat de que PRIMAVERA SOUND ho hagi fet expressament i per escrit. Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web correctament desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, slogan o qualsevol altre tipus d'element identificatiu de PRIMAVERA SOUND i/o del Lloc Web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.


PRIMAVERA SOUND no autoritza l'establiment d'un enllaç al Lloc Web des d'aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

5.2.2. PRIMAVERA SOUND no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin enllaços establerts amb destinació al Lloc Web. PRIMAVERA SOUND no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius|arxivaments, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

5.3. Serveis prestats per tercers a través del Lloc Web:

5.3.1. PRIMAVERA SOUND no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través d'aquesta pàgina o sobre els quals PRIMAVERA SOUND únicament actuï com a mer curs|via publicitari.

6. GENERALITATS

6.1. Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les Condicions Generals.

6.2. En cas d'existir discrepància entre l'establert en aquestes Condicions Generals i les Condicions Particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

6.3. En el cas de que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes Condicions Generals fuera(n) considerada(s) nula(s) o inaplicable(s), en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan|orgue administratiu competent, l'esmentada nul·litat o inaplicación no afectarà les altres disposicions de les Condicions Generals ni les Condicions Particulars dels diferents serveis de PRIMAVERA SOUND.

6.4. El no exercici o execució per part de PRIMAVERA SOUND de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes Condicions Generals no constituirà una renúncia al mateix, llevat de reconeixement i acord per escrit per la seva part.

7. JURISDICCIÓ

7.1. Les relacions establertes entre PRIMAVERA SOUND i l'Usuari es regiran pel disposat en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent.