Entrades

La venda d'entrades s'entén realitzada en el nostre domicili social i comprar l'entrada a través del portal implica l'acceptació de les condicions generals:

1. ACCÉS AL RECINTE

Per entrar al recinte hauràs de mostrar la teva entrada que ser escanejada per la seva verificació. Serà indispensable portar a sobre un document oficial d’identitat en tot moment, ja que és obligatori mostrar-lo abans o durant la recollida i intercanvi d’entrades o si és requerit pel personal de seguretat a l’interior del recinte del Parc del Fòrum. En el cas del públic de nacionalitat no espanyola, s’acceptaran còpies de documents oficials d’identitat dels seus països d’origen (DNI, passaport o carnet de conduir).

1.1 Per accedir al festival Primavera Sound Barcelona la teva entrada de dia o abonament serà intercanviat per una targeta i una polsera, només s'entregarà una polsera i una targeta per persona. La polsera, en cap cas, podrà ser entregada sense col·locar al canell de l’usuari pel personal de l’organització.

Només la lectura de la targeta d’abonament o entrada de dia i la possessió de la polsera col·locada correctament al teu canell et donen accés al festival. Si les perds o estan en mal estat, no podràs tornar a entrar al festival. L’hora límit són les 3.00 am. Un cop superada aquesta hora la sortida no admet retorn. Tant la targeta com la polsera són personals i intransferibles, conserva-les en bon estat. Consulta la nostra web per informar-te sobre els espais i horaris d'intercanvi.

1.2 L'Organitzador denegarà l'accés als recintes al portador si concorre qualsevol de les següents circumstàncies:

1.2.1 L'entrada es troba incompleta, esmenada, trencada o amb indicis de falsificació.

1.2.2 El portador manifesta una actitud violenta o que inciti públicament a l'odi, la violència, o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal, i, especialment, al portador que es comporti de manera agressiva o provoqui disturbis en l'exterior o en l'entrada, al que porti armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i al que porti robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d'activitats contràries als drets fonamentals reconeguts en la Constitució.

1.2.3 El portador presenta símptomes d'embriaguesa o d'estar consumint o haver consumit drogues o substancies estupefaents.

1.2.4 L'exercici del dret d'admissió no comportarà, en cap cas, la denegació d'accés al portador per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra circumstància o condició personal o social.

1.2.5 A l'entrada als recintes, el públic pot ser subjecte a un registre segons la Llei. No està permesa l'entrada d'objectes que puguin ser considerats perillosos per l'Organització o estiguin prohibits per la normativa vigent.

Per motius de seguretat no estarà permès entrar al recinte del Parc del Fòrum amb cascos de moto, maletes o motxilles de grans dimensions. Igual que en edicions anteriors, sí que serà possible accedir amb bosses de menor mida com bosses de mà o motxilles petites. Altres objectes amb què no està permès accedir al recinte són: ampolles, llaunes, punters làser, equips fotogràfics o de vídeo professionals, drones i armes de qualsevol tipus.

ATENCIÓ: No existirà consigna a l’exterior del recinte, ja que també per motius de seguretat aquest servei ha estat suspès.

IMPORTANT: Es recomana deixar les bosses de gran mida i qualsevol de la resta d’objectes no permesos a l’allotjament i els cascos assegurats al vehicle.

1.2.6 L'Organitzador podrà denegar l'accés o expulsar dels recintes al portador de l'entrada en cas d'incompliment de les indicacions del personal de l'Organització, així com en cas que pugui raonablement presumir-se que es crearà una situació de risc o perill per al propi portador o altres assistents o per estats d'intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment el portador en tots els casos per les seves pròpies accions i omissions que causin lesions a tercers o danys a béns.

2. IDENTIFICACIÓ DE LA PROMOTORA

Vosté està contractant amb Primavera Sound S.L:

CIF:B-61978987

Domicili: en C/ Àlaba, 140 - 146, 2º 4ª, CP: 08018 Barcelona

Telèfon de contacte: 34 93 301 00 90 de dilluns a divendres de 09,00h a 18,00h.

E-mail de contacte: info@primaverasound.com

Fax de contacte: 34 93 301 06 85

3. PROCÉS DE COMPRA DEL PORTAL:

3.1 Abans d'iniciar el procés de compra vostè ha d'haver registrat les seves dades personals en el formulari de registrar o estar loggejat.

3.2 Al disposar vostè d'un login i password vostè ja pot procedir a escollir la compra d'entrades. Vostè pot modificar l'entrada abans d'acceptar la seva compra. Un cop acceptada la comanda vostè ha comprat l'entrada.

4. CONDICIONS GENERALS DE L'ENTRADA:

En el cas de venda d'entrades d'altres concerts no organitzats per Primavera Sound regiran les normes establertes per el promotor/organitzador del concert.

L’adquisició d'entrades del festival Primavera Sound Barcelona suposa l’acceptació de les següents condicions:

4.1 Un cop adquirida l'entrada, només es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel·lació de l'esdeveniment. Tot i així, vosté pot exercitar el dret al desistiment durant 14 dies naturals desprès de la compra sempre que hagi comprat l'entrada amb una antelació mínima de 14 dies naturals a l'esdeveniment (aquesta condició només s'aplicarà en el cas de compra d'entrades online). No es realitzaran ni canvis de nom ni devolucions excepte en els casos especificats en les condicions generals d'entrada (punt 4.2)

4.2 En cas de cancel·lació, l’adquirent podrà sol·licitar el reemborsament en el termini no superior a trenta dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, en la forma especificada per l'Organitzador. Atenent a les entrades de pagament per dies o del conjunt del festival, es considerarà cancel·lació la suspensió de més de LA MEITAT DEL PROGRAMA. La suspensió es donarà per impossibilitat d'assistència de l'artista o artistes concertats pel festival.

L'organització es reserva el dret d'alterar o modificar el programa sempre que s'hagi cancel·lat la presència d'un artista per motius aliens al festival. El festival buscarà un artista per substituir el cancel·lat.

No es retornarà l'import de l'entrada en cas de cancel·lació del festival a causa de males condicions climatològiques, desastres naturals, tancament de l'espai aeri espanyol o altres causes de força major.

4.3 L'Organització no garanteix l'autenticitat de l'entrada si no ha estat adquirida en els punts de venda oficials. L'Organització del festival no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l'entrada. Has de custodiar l'entrada fins el dia de l’esdeveniment com si fossin diners en metàl·lic. El beneficiari de l’entrada o la persona a nom de qui es personalitza l’entrada, assumeix tota responsabilitat en el cas que la seva entrada es presenti per duplicat, fotocopiada o falsificada, perdent tots els drets que aquesta li atorga per a poder accedir a l’esdeveniment. Només serà vàlida la primera entrada que sigui presentada i validat el seu codi. Qualsevol entrada amb el mateix codi, que sigui presentada posteriorment, serà totalment invàlida. No està permesa la revenda de l'entrada.


IMPORTANT: El codi de la teva entrada permet l’accés al recinte un sol cop. És la teva responsabilitat custodiar-lo i evitar que pugui ser duplicat. No publiquis la teva entrada a les xarxes social, no la imprimeixis en llocs no segurs i guarda-la fora de l’abast de terceres persones.

4.4 Si facilites dades d'un acompanyant t'obligues a informar i obtenir el consentiment per al tractament de les seves dades, que queden subjectes a la nostra política de privacitat que apareix a la clàusula següent:

4.5 El portador de l'entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses dins dels recintes per diferents mitjans per a la posterior difusió informativa i autoritza aquest ús, que serà responsabilitat de cada mitjà.

Les imatges poden aparèixer a Internet per la qual cosa la seva difusió pot no ser controlada.

4.6 En el cas d'imatges recollides per PRIMAVERA SOUND t'informem que les teves dades estan incorporades a fitxers sota responsabilitat de PRIMAVERA SOUND S.L. amb la finalitat de gestionar la compra d'entrades i/o la relació. Pots exercir respecte a les teves dades el dret d'accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-te al tractament de les teves dades dirigint-te al correu electrònic info@primaverasound.com o al domicili situat al C/ Àlaba, 140 - 146, 2º 4ª, CP: 08018 Barcelona. Les dades que facilites són veraces. No es permet el registre de menors de 14 anys.

COOKIES: amb la navegació en aquesta web s'accepta la instal·lació de cookies. Consulta la política de cookies de la nostra web.

Al fer el pagament les teves dades queden automàticament facilitades a l'empresa que gestiona el pagament per targeta i al banc.

4.7 La possessió de l'entrada no dóna dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa o el seu contingut amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals i/o sorteigs) associats al posseïdor de l'entrada o tercers.

Aquestes activitats seran rastrejades a Internet amb l'objectiu d'establir la responsabilitat pertinent.

5. Queden reservats tots els drets d'imatge i propietat intel·lectual. Queda prohibida qualsevol filmació, enregistrament o reproducció a l'interior dels recintes excepte autorització expressa de l'Organització.

6. En cas de dubte o consulta, hi ha informació disponible en el web del festival. Les persones interessades trobaran fulls de reclamació a la seva disposició en el lloc de celebració del festival.

Pots obtenir informació de serveis de consum a http://www.consumo-inc.es/

7. La llengua de contractació és segons el idioma escollit.

8. Aquest document en què accepta les condicions s'arxiva en el nostre sistema informàtic. Vostè té accés durant un mes a les nostres dades i pot imprimir-lo i guardar-s'ho al sistema.

9. MENORS D'EDAT:

9.1 Primavera Sound Barcelona: els menors de fins a 14 anys podran entrar de forma gratuïta sempre que vagin acompanyats pels seus pares o un tutor legal. Els menors de 15 anys podran accedir al Festival pagant l’entrada corresponent i també hauran d’anar acompanyats pels seus pares o un tutor legal. Els tutors legals hauran de portar la documentació que els identifiqui com a tals. Els menors de 16 i 17 anys, sempre que hagin pagat la seva entrada, podran accedir al recinte en les mateixes condicions que els adults sense necessitat d'anar acompanyats. En algunes de les actuacions pre i post festival programades en sales de concerts, l'edat mínima és de 18 anys.

9.2 Durant la seva estància al recinte, els pares o tutors legals seran responsables de qualsevol acció que el menor realitzi. Per a que això sigui possible és necessari presentar a l'entrada del recinte la següent documentació: DNI, llibre de família, passaport d'ambdós o document legal que acrediti la relació paternofilial o de responsabilitat sobre el menor.

9.3 Per altra banda el pare o tutor legal haurà de signar un document de descàrrec pel qual es fa responsable del menor mentre aquest es trobi a l'interior del recinte. A més dels documents corresponents, els pares o tutors legals o hauran de portar una entrada vàlida. Hauran d'acompanyar al menor fora del recinte, sense que sigui possible la seva estada de forma individual.

9.4 En tot moment tant els pares o tutors legals com el menor hauran de portar el seu DNI o passaport per si fos requerit per part del personal de l'organització per acreditar la seva identitat. En el cas d'estrangers hauran d'aportar els documents oportuns del seu país d'origen. Tant l'autorització d'assistència com el certificat de responsabilitat podran recollir-se i cumplimentar-se a l'entrada del recinte.

9.5 L'Organització informa que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d'alcohol als menors de 18 anys, per a tal fi s'identificarà a cada menor amb una polsera amb la qual no li serà possible comprar alcohol. El menor haurà de portar en tot moment visible aquesta polsera, així com el seu DNI.

9.6 La falta de compliment dels requisits anteriors, sera motiu d'expulsió del recinte i no donaran dret a cap reemborsament del preu abonat per l'entrada del menor.


9.7 No es podrà adquirir cap entrada per Primavera Sound Barcelona amb enviament de polsera per a persones que siguin menors d’edat. Els menors d’edat hauran d’anar identificats amb la seva polsera corresponent i l’intercanvi d’entrades per aquestes polseres només s’efectuarà al Parc del Fòrum. Als accessos al recinte del festival i dins d’aquest, s’efectuaran controls aleatoris de DNI i la detecció d’un menor d’edat amb polsera d’adult significarà l’expulsió immediata del recinte, sense cap dret a reemborsament.

10. IDENTIFICACIÓ DE LA GESTORA COMERCIAL

Vosté està adquirint per mitjà d’APLICACIONES ÚNICAS S.L:

CIF: B-66255993

Domicili: a C/ Àlaba, 140 - 146, 2º 4ª, CP: 08018 Barcelona
Telèfon de contacte: + 34 93 301 00 90 de dilluns a divendres de 09.00h a 18.00h.

RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES:

Aquesta entitat té una política activa de resolució de conflictes. Informem que segons l’Art. 40 de la Llei 7/2017 es facilita l’accés a la plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers...

Això no obstant, decidirem, en cada cas, si ens adherim o no a aquest sistema, ja que considerem que els conflictes poden i han de resoldre’s fora d’aquests àmbits, per la qual cosa aconsellem que prèviament a qualsevol reclamació utilitzeu, el nostre sistema d’atenció al client en info@primaverasound.com

Gràcies per la vostra comprensió.

COMUNICACIONS

PRIMAVERA SOUND pot anul·lar o modificar qualsevol de les anteriors condicions o informar d'incidències, en aquest cas ho posarà en coneixement del públic assistent per mitjà dels canals que consideri adequats.

Primavera Sound

Suscriute al nostre newsletter

©Primavera Sound Barcelona S.L. - Tots els drets reservats